Korox PF-A1

Korox PF-A1

Preparat do korekcji chemicznej wody kotłowej

Mieszanina wodorotlenku sodu i soli nieorganicznych (polifosforanów metali alkalicznych, nielotnych substancji wiążących tlen i katalizatora przyspieszającego ich reakcję). Usuwa kamień kotłowy i zapobiega korozji oraz koryguje pH.

Działanie

Usuwa szczątkową twardość, zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego, stopniowo usuwa kamień kotłowy, zapobiega korozji: skutecznie neutralizuje rozpuszczony w wodzie tlen oraz agresywny dwutlenek węgla CO2, tworzy ochronną warstwę pasywującą, znacznie podnosi pH.

Zastosowanie

Generatory oraz kotły pary wodnej (np. Clayton, Spirax Sarco, Certuss), w tym dla przemysłu spożywczego.

Zalecany

Dla generatorów i kotłów pary wodnej zasilanych wodą zmiękczoną, demineralizowaną lub zdekarbonizowaną, wymagającą podwyższenia pH do poziomu 10÷12. W celu większej korekcji pH należy dodatkowo użyć wodorotlenku sodu.

Dedykowany

Dla generatorów pary wodnej CLAYTONA - preparat kompleksowo uzdatnia wodę zasilającą te generatory.

Dodatkowe informacje

Opakowanie

Pakowany w metalowe wiadra o pojemności 20 litrów z zabezpieczonym przykryciem, których konstrukcja spełnia wymagania testu dla opakowań do transportu towarów niebezpiecznych i posiada odpowiedni certyfikat dopuszczający pakowanie materiałów stałych lub opakowań wewnętrznych z materiałami niebezpiecznymi grupy pakowania II i III. Masa netto preparatu wynosi 29 ± 0,2 kg, masa brutto 30,3 ± 0,2 kg.


Klasyfikacja

Preparat KOROX PF-A1, klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP); Zagrożenie dla zdrowia: Skin Corr. 1A; Działanie żrące na skórę kat. 1A; H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Eye Dam. 1; Poważne uszkodzenia oczu, kat. 1; H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.


Transport

KOROX PF-A1 jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu krajowych i międzynarodowych przepisów transportowych: lądowych (RID, ADR), morskich (IMO/IMDG) i powietrznych (IATA DGR). Numer UN: 1823, nazwa przewozowa: 1823 WODOROTLENEK SODOWY, STAŁY, MIESZANINA, 8, II, ADR.


Atest

KOROX PF-A1 posiada Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).